آموزش کار با ماشین های تزریق پلاستیک مطمئن ماشین


با روش نمودن دستگاه و اماده به کار شدن سیستم صفحه نمایش اصلی مشاهده می گردد
1_ وضعیت کارکرد دستگاه
در این موقعیت حالت کارکرد دستگاه به صورت دستی ، درب اتوماتیک ، چشم اتوماتیک و یا فول اتوماتیک مشاهده می گردد
2_ اتصال
در این موقعیت در صورت داخل بودن سوکتها ارتباط ما بین مین برد Main board و کنترل پنل Control panel  بر قرار است و در صورت خارج بودن سو کت ها ارتباط ما بین مین برد و کنترل پنل بر قرار نیست و نیاز به برسی دارد
3_اسم قالب و سایز دستگاه
در این موقعیت نام قالب و سایز دستگاه مشاهده می شود
4_ فشار  ، سرعت
در این موقعیت وضعیت فشار و سرعت هر عملکرد در دستگاه مشاهده می گردد
5_ دمای المنتها
در این موقعیت تعداد المنهای فعال و خاموش یا روشن بودن هر المنت مشاهده می گردد
6_ محل گیره
در این موقعیت مقدار عددی خط کش گیره مشاهده می شود
7_ محل پران
در این موقعیت مقدار عددی خط کش پران مشاهده می شود
8_ محل تزریق
در این موقعیت مقدار عددی خط کش تزریق مشاهده می گردد
9_ قطعه شمار
در این موقعیت تعداد ضرب تولید شده مشاهده می گردد
10 _ زمان سیکل
در این موقعیت زمان سیکل در حال کار مشاهده می گردد
11_زمان عملکرد
در این موقعیت زمان مربوط به هر عملکرد مشاهده می گردد
12_ دور مارپیچ
در این موقعیت تعداد دور چرخش مارپیچ در انتهای بارگیری (در دقیقه ) ثبت و مشاهده می گردد
13_سنسور فشار
در این موقعیت مقدار فشار فعلی سیستم مشاهده می گردد
14_ دمای تانک روغن
در این موقعیت دمای فعلی روغن داخل تانک مشاهده می گردد
15_ نمای  موتور
در این موقعیت وضعیت روشن و
خاموش بودن موتور مشاهده می گردد
16 نمای المنت
در این موقعیت وضعیت روشن و یا خاموش بودن المنت ها مشاهده می گردد 17_ تاریخ و زمان
در این موقعیت تاریخ و زمان سیستم مشاهده می گردد
18 نوار آلارم
در این موقعیت خطاهای به وجود امده در هر زمان را می توان در نوار آلارم مشاهده کرد19_نمایش F1
 با انتخاب این  شاسی دسترسی به صفحه نمای کلی  امکان پذیر است
20_گیره F2
با انتخاب این شاسی دسترسی به صفحه تنظیمات گیره امکان پذیر است
21_تزریق F3
 با انتخاب این شاسی دسترسی به صفحه تنظیمات تزریق (فشار اول و فشار دوم ) امکان پذیر است
22_ شارژ F4
با انتخاب این شاسی دسترسی به صفحه تنظیمات مواد گیری و مکش امکان پذیر
 است
23_ پران F5
با انتخاب این شاسی دسترسی به صفحه تنظیمات پران هیدرولیک و پران بادی امکان پذیر است
24_ ماهیچه F6
با انتخاب این شاسی دسترسی به صفحه تنظیمات ماهیچه کش امکان پذیر است
25_ نازل F7
 با انتخاب این شاسی دسترسی به صفحه تنظیمات نازل امکان پذیر است
26 _حرارت F8
 با انتخاب این شاسی دسترسی به صفحه تنظیمات دمای سیلندر امکان پذیر است
27_تند. F9
با انتخاب این شاسی دسترسی به صفحه تنظیمات سریع صفحات (گیره ، تزریق ، فشار دوم ، شارژ ، مکش ) و تنظیمات گیربکس امکان پذیر است
28_ بعدی F10
با انتخاب این شاسی دسترسی به صفحه تنظیمات دیگر امکان پذیر استدر این صفحه و زیر مجموعه ی ان اطلاعات و تنظیمات گیره بسته و گیره باز مشاهده می شود
1_ کورس گیره
در این قسمت حد اکثر مقدار بازشو گیره تنظیم می گردد
2_جلو 1
اولین مرحله از بسته شدن گیرد که می توان با استفاده از فشار و سرعت نسبتا بالایی ان را تنظیم نمود
3_ جلو 2
دومین مرحله از بسته شدن گیرد که می توان با سرعت فشار متوسط ان را تنظیم نمود
4_ جلو 3
سومین مرحله از بسته شدن گیرد که می توان با سرعت فشار متوسط ان را تنظیم نمود
5_حفاظت
چهارمین مرحله حفاظت قالب است که می بایست ان را با سرعت فشار پایین ان را تنظیم نمود
6_گرفتن
پنجمین مرحله قفل گیره می باشد که می توان با استفاده از فشار بالا و سرعت پایین ان را تنظیم نمود
7_جلو 1
اولین مرحله از بازشو گیره می باشد که می توان ان را با استفاده از فشار بالا و سرعت پایین ان را تنظیم نمود
8_جلو 2
دومین مرحله بازشو گیره می باشد که می توان با استفاده از فشار و سرعت متوسط ان را تنظیم نمود
9_جلو 3
سومین مرحله بازشو گیره می باشد که می توان ان را با استفاده از فشار و سرعت بالا تنظیم نمود
10 _ جلو 4
چهارمین مرحله از باز شو گیرد می باشد که می توان با استفاده از فشار و سرعت متوسط ان را تنظیم نمود
11_جلو 5
پنجمین مرحله بازشو گیره می باشد که می توان با استفاده از فشار و سرعت پایین ان را تنظیم نمود
12_محل گیره
در این موقعیت مقدار عددی خط کش گیره مشاهده می گردد
13_ محل پران
در این موقعیت مقدار عددی خط کش پران مشاهده می گردد
Cls Time _14
در این موقعیت می توان زمان بسته شدن گیرد را مشاهده نمود
15_انتهای باز
در این موقعیت می توان موقعیت انتهای باز شدن کورس گیره باز را مشاهده نمودنکته برای دسترسی به صفحه عملکرد گیره از صفحه ی اصلی اپتدا کلید F2 سپس کلید F3 را فشرده تا صفحه ی عملکرد گیره را مشاهده کنیم
1_بستن ملد
در این موقعیت تعداد مراحل گیره بسته تنظیم می گردد
2_باز کردن گیره
در این موقعیت تعداد مراحل گیره باز تنظیم می گردد
3_تأخیر سیکل
در این موقعیت زمان مکث جهت شروع سیکل بعد تنظیم می گردد
4_بستن سریع
در این موقعیت می توان سرعت بالای گیره بسته را با انتخاب گزینه ی خاموش یا روشن فعال یا غیر فعال نمود
5_سرعت زیاد
در این موقعیت می توان سرعت بالای گیره باز را با انتخاب گزینه خاموش یا روشن فعال یا غیر فعال نمود
6_سولنوعید تند
در این موقعیت می توان سرعت بالای گیره بسته با انتخاب گزینه خاموش یا روشن فعال یا غیر فعال نمود
7_ حین باز شدن
در این موقعیت می توان عملکرد پران یا ماهیچه کش را همزمان با باز شدن گیرد و یا انتخاب گزینه های مناسب فعال و غیر فعال نمود
8_ موقعیت ارتباط
در این موقعیت محل عملکرد پران یا ماهیچه کش در حرکت گیره تنظیم می گرددصفحه تنظیمات تزریق F3
نکته روند تزریق در این دستگاه در شش مرحله مختلف می باشد که این مراحل با موقعیت های روی سیلندر (خط کش تزریق ) از هم مجزا می شوند سرعت و فشار هر یک از مراحل به صورت جداگانه تنظیم می شود و موقعیت آخرین مرحله تزریق برابر است با موقعیت پایان تزریق و شروع فشار دوم (فشار هولد ) لازم به ذکر فرآیند تزریق پس از سپری شدن زمان تزریق موقعیت مارپیچ به موقعیت نهایی (آخرین مرحله تزریق )نرسد فرآیند تزریق  بدون توجه به موقعیت مارپیچ به صورت خودکار  پایان یافته و مراحل فشار دوم شروع می شود همچنین پنج مرحله فشار دوم نیز قابل تنظیم است که با زمان کنترل می شود لازم به ذکر است فشار اول برای پر کردن  قالب و فشار دوم جهت فرم دهی  و اتو کردن قطعه می باشد
1_مراحل 1 تا 6 تزریق (فشار اول )
در این مرحله می توان فشار سرعت و موقعیت به ترتیب از بالا به پایین در 6 مرحله فشار اول تزریق را تنظیم نمود
2 زمان تزریق
در این گزینه می توان زمان مراحل فشار اول تزریق را تنظیم نمود
3 مراحل 1 تا 5 (هولد) فشار دوم
در این مرحله می توان فشار سرعت زمان به ترتیب از بالا به پایین در 5 مرحله فشار دوم تزریق را تنظیم نمود
4 تبدیل
در این گزینه می توان حالت های فشار اول را بر اساس محل ( خط کش ) زمان یا فشار را تنظیم نمود
5 محل تزریق
در این موقعیت مقدار عددی خط کش تزریق مشاهده می گردد
Hold tran _6
 در این موقعیت اپتدای شروع هولد ( فشار دوم را مشاهده نمود )
7 ~ انتها
در این موقعیت انتهای هولد یا تزریق را می توان مشاهده نمود

بازگشت