صفحه تنظیمات گیره F2
در این صفحه و زیر مجموعه ی آن اطلاعات و تنظیمات گیره بسته و گیره باز مشاهده می شود


1_ کورس گیره
در این قسمت حد اکثر مقدار بازشو گیره تنظیم می گردد
2_جلو 1
اولین مرحله از بسته شدن گیرد که می توان با استفاده از فشار و سرعت نسبتا بالایی آن را تنظیم نمود
3_ جلو 2
دومین مرحله از بسته شدن گیرد که می توان با سرعت فشار متوسط آن را تنظیم نمود
4_ جلو 3
سومین مرحله از بسته شدن گیرد که می توان با سرعت فشار متوسط آن را تنظیم نمود
5_حفاظت
چهارمین مرحله حفاظت قالب است که می بایست ان را با سرعت فشار پایین ان را تنظیم نمود
6_گرفتن
پنجمین مرحله قفل گیره می باشد که می توان با استفاده از فشار بالا و سرعت پایین ان را تنظیم نمود
7_جلو 1
اولین مرحله از بازشو گیره می باشد که می توان ان را با استفاده از فشار بالا و سرعت پایین ان را تنظیم نمود
8_جلو 2
دومین مرحله بازشو گیره می باشد که می توان با استفاده از فشار و سرعت متوسط آن را تنظیم نمود
9_جلو 3
سومین مرحله بازشو گیره می باشد که می توان ان را با استفاده از فشار و سرعت بالا تنظیم نمود
10 _ جلو 4
چهارمین مرحله از باز شو گیرد می باشد که می توان با استفاده از فشار و سرعت متوسط آن را تنظیم نمود
11_جلو 5
پنجمین مرحله بازشو گیره می باشد که می توان با استفاده از فشار و سرعت پایین آن را تنظیم نمود
12_محل گیره
در این موقعیت مقدار عددی خط کش گیره مشاهده می گردد
13_ محل پران
در این موقعیت مقدار عددی خط کش پران مشاهده می گردد
Cls Time _14
در این موقعیت می توان زمان بسته شدن گیرد را مشاهده نمود
15_انتهای باز
در این موقعیت می توان موقعیت انتهای باز شدن کورس گیره باز را مشاهده نمود
صفحه تنظیمات عملکرد گیره  
نکته برای دسترسی به صفحه عملکرد گیره از صفحه ی اصلی ابتدا کلید F2 سپس کلید F3 را فشرده تا صفحه ی عملکرد گیره را مشاهده کنیم
1_بستن ملد
در این موقعیت تعداد مراحل گیره بسته تنظیم می گردد
2_باز کردن گیره
در این موقعیت تعداد مراحل گیره باز تنظیم می گردد
3_تأخیر سیکل
در این موقعیت زمان مکث جهت شروع سیکل بعد تنظیم می گردد
4_بستن سریع
در این موقعیت می توان سرعت بالای گیره بسته را با انتخاب گزینه ی خاموش یا روشن فعال یا غیر فعال نمود
5_سرعت زیاد
در این موقعیت می توان سرعت بالای گیره باز را با انتخاب گزینه خاموش یا روشن فعال یا غیر فعال نمود
6_سولنوعید تند
در این موقعیت می توان سرعت بالای گیره بسته با انتخاب گزینه خاموش یا روشن فعال یا غیر فعال نمود
7_ حین باز شدن
در این موقعیت می توان عملکرد پران یا ماهیچه کش را همزمان با باز شدن گیرد و یا انتخاب گزینه های مناسب فعال و غیر فعال نمود
8_ موقعیت ارتباط
در این موقعیت محل عملکرد پران یا ماهیچه کش در حرکت گیره تنظیم می گردد

بازگشت