صفحه عملکرد تزریق  F3
نکته برای دسترسی به صفحه عملکرد تزریق از صفحه اصلی ابتدا کلید F3 سپس کلید F5 را فشرده تا صفحه ی عملکرد تزریق را مشاهده کنیم


Inject Rank _1
در این موقعیت تعداد مراحل تزریق تنظیم می گردد
2_اکولا موتور
در این موقعیت می توان عملکرد اکولاموتور را با انتخاب گزینه ی روشن و خاموش فعال و غیر فعال نمود
 Ing shutoff_3
در این موقعیت می توان شات اف نازل را با انتخاب گزینه ی روشن و خاموش فعال و غیر فعال نمود
Hold  Rank _4
دراین موقعیت تعداد مراحل هولد فشار دوم تزریق تنظیم می گردد
5_ تزریق سریع در این موقعیت می توان عمل تزریق سریع را با انتخاب گزینه ی روشن و خاموش فعال و غیر فعال نمود

بازگشت