در این صفحه و زیر مجموعه های آن اطلاعات و تنظیمات بارگیری و مکش را مشاهده می نمایید
1_ مراحل 1 تا 5 بارگیری
در این مرحله می توان به ترتیب از بالا به پایین تراکم فشار سرعت و موقعیت بارگیری را تنظیم نمود.


نکته در این مرحله معمول است از دو مرحله استفاده کنیم
2_ مکش
در این سطر می توان به ترتیب از بالا به پایین فشار سرعت و موقعیت مکش براساس خط کش یا محل تنظیم نمود.
3_ اسلوب داخل
در این موقعیت می توان حالت مکش را بعد از تزریق یا بارگیری تنظیم نمود.
SKBKBefchg _ 4
در این موقعیت می توان مکش بعد از تزریق و قبل از بارگیری را تنظیم نمود.
5_ موقعیت جریان ملد
در این موقعیت می توان محل قرار گرفتن ماردون برای شروع بارگیری قبل از تزریق  را تنظیم نمود.
6_ مکث در این موقعیت می توان مکث بعد از تزریق را تنظیم نمود.
SUCKBaCk Time _7
در این موقعیت می توان مکش را بر حسب زمان تنظیم نمود.
8_ پیش از شارژ
در این موقعیت می توان بارگیری را بر حسب زمان تنظیم نمود.
9_ زمان جریان ملد
در این موقعیت می توان زمان بارگیری قبل از تزریق را تنظیم نمود.
 COOL Time _ 10
در این موقعیت می توان زمان خنک شدن قطعه یا مکث گیره باز را تنظیم نمود.
11_ محل تزریق
در این موقعیت مقدار عددی خط کش  تزریق مشاهده می گردد.
12_ دور مارپیچ
در این موقعیت می توان تعداد دور ماردون را در انتهای بارگیری مشاهده نمود.

بازگشت