نکته : برای دسترسی به صفحه عملکرد بارگیری و مکش از صفحه ی اصلی کلید F4 سپس F3 را فشرده و صفحه ی عملکرد های بارگیری و مکش مشاهده می گردد.


1_ بارگیری
در این موقعیت می توان تعداد مراحل بارگیری را تنظیم نمود.
Chrgbkvalve _2
این گزینه فعال نمی باشد.
Skbkbefchgmo _3
در این موقعیت می توان بارگیری را به وسیله ی زمان یا محل تنظیم نمود.
4_ عملکرد شارژ باز
در این موقعیت می توان تنظیم نمود که بارگیری در هنگام گیره باز انجام شود.
5 _حالت مکش
در این موقعیت می توان مکش را بر حسب زمان یا محل تنظیم نمود.
Spedmdingmod _ 6
در این موقعیت می توان جریان ملد را به وسیله ی زمان یا محل تنظیم نمود.

بازگشت