در این صفحه و زیر مجموعه آن اطلاعات و تنظیمات پران را مشاهده مینماید...


1 _ حالت پران
در این سطر می توان نحوه ی عملکرد پران را با انتخاب گزینه ی خاموش ( بی حرکت ) ایست ( فقط جلو می آید و یا شروع سیکل بعد پران به عقب بر می گردد ) شمارش ( پران به صورت رفت و برگشت انجام می شود ) لرزشی ( پران به صورت ویبره عمل می کند )
2 _ تعداد پران
در این سطر می توان با وارد کردن اعداد تعداد دفعات پران را مشخص نمود.
3 _ پران جلو 1
در این سطر می توان به ترتیب از بالا به پایین در مرحله ی اول پران جلو فشار . سرعت . موقعیت و تأخیر را تنظیم نمود.
4 _ پران جلو 2
 در این سطر می توان به ترتیب از بالا به پایین در مرحله ی دوم پران جلو فشار . سرعت . و موقعیت را تنظیم نمود.
5 _ جلو 2
در این سطر می توان به ترتیب از بالا به پایین در مرحله ی اول پران عقب فشار . سرعت و موقعیت را تنظیم نمود.
6 _ جلو 1
در این سطر می توان به ترتیب از بالا به پایین در مرحله ی دوم پران عقب فشار. سرعت. موقعیت و تأخیر را تنظیم نمود.
7 _ محل پران
در این موقعیت مقدار عددی خط کش پران مشاهده می گردد .
8 _  محل گیره
در این موقعیت مقدار عددی خط کش گیره مشاهده می گردد.

بازگشت