نکته برای دسترسی به صفحه تنظیمات پران بادی ابتدا از صفحه اصلی کلید 

کته برای دسترسی به صفحه تنظیمات پران بادی ابتدا از صفحه اصلی کلید  F5
سپس کلید F3  را فشرده و صفحه عملکرد های پران بادی را می توان مشاهده نمود.
1 _ بادی A
در این سطر می توان به ترتیب از بالا به پایین زمان ( مدت زمانی که پران بادی فعال است ) موقعیت گیره ( محل فعال شدن پران بادی ) و تأخیر ( مدت زمان تأخیر ی است که  بعد از ان پران بادی فعال می شود ) تنظیم نمود.
2 _ بادی B
در این سطر می توان به ترتیب از بالا به پایین زمان ( مدت زمانی که پران بادی فعال است ) موقعیت گیره ( محل فعال شدن پران بادی )  و تأخیر ( مدت زمان تأخیر ی است که بعد از ان پران بادی فعال می شود ) را تنظیم نمود.
3_ بادی C
د.ر این سطر می توان به ترتیب از بالا به پایین زمان ( مدت زمانی که پران بادی فعال است ) موقعیت گیره ( محل فعال شدن پران بادی ) و تأخیر ( مدت زمان تأخیر ی است که بعد از ان پران بادی فعال می شود ) را تنظیم نمود.
4 _ بادی D
در این سطر می توان به ترتیب از بالا به پایین زمان ( مدت زمانی که پران بادی فعال است )  موقعیت گیره ( محل فعال شدن پران بادی ) و تأخیر ( مدت زمان  تأخیر ی است که بعد از ان پران بادی فعال می شود ) تنظیم نمود.
5_ بادی E
در این سطر می توان به ترتیب از بالا به پایین زمان ( مدت زمانی که پران بادی فعال است ) موقعیت گیره ( محل فعال شدن پران بادی ) و تأخیر ( مدت زمان تأخیری است که بعد از ان پران بادی فعال می شود ) را تنظیم نمود.
6_ بادی F
در این سطر می توان به ترتیب از بالا به پایین زمان ( مدت زمانی که پران بادی فعال است ) موقعیت گیره ( محل فعال شدن پران بادی ) و تأخیر ( مدت زمان تأخیر ی است که بعد از ان پران بادی فعال می شود ) را تنظیم نمود.

بازگشت