نکته برای دسترسی به صفحه تنظیمات پران بادی ابتدا از صفحه اصلی کلید F5 سپس کلید F4 را فشرده و صفحه عملکرد پران را می توان مشاهده نمود


1_ رباط در این موقعیت می توان عملکرد رباط را فعال یا غیر فعال نمود
2 _ درب رباط
در این موقعیت می توان عملکرد درب رباط را فعال یا غیر فعال نمود
3 بادی در این موقعیت می توان تعداد شیر های پران بادی را تنظیم نمود
4 _ کلید دستی
در این موقعیت می توان با تابین نام شیر بادی کنترل ان را از روی کی برد تنظیم نمود
5 _ پران مجدد
در این موقعیت می توان  عمل پران مجدد در صورت فرمان ندادن چشم اتومات را با اعداد 1 و 0 فعال و غیر فعال نمود

بازگشت