در این صفحه و زیر مجموعه ی آن اطلاعات و تنظیمات ماهیچه کش را مشاهده می نمایید


 1 _ هسته A
در این موقعیت عملکرد ماهیچه کش  A  به صورت خاموش  ماهیچه فعال ( حرکت به صورت جک ) و گیربکس فعال ( حرکت به صورت چرخشی ) تنظیم می گردد.
2 _ انتخاب نوع
در این موقعیت می توان  با انتخاب گزینه ی ساعت  اتمام عملکرد ماهیچه کش را بر اساس زمان تنظیم کرد و در صورت انتخاب محل اتمام عملکرد ماهیچه کش را بر اساس میکروسویچ در دستگاه تزریق پلاستیک تنظیم نمود.
3 _ فشار . سرعت . زمان داخل 
در این موقعیت می توان از بالا به پایین به ترتیب  فشار سرعت و زمان را در دستگاه تزریق پلاستیک تنظیم نمود.
4 _  شمارش پیچ در این موقعیت می توان با فعال نمودن گیربکس این بخش را فعال نمود.
5 _ شمارش پیچ
این بخش فعال نیست.
6 _ محل  و ACT.POin
 در این موقعیت می توان محل عملکرد جک هیدرولیک یا گیربکس قالب را در ابتدا یا انتهای حرکت گیره و با انتخاب گزینه ی mild  فعال شدن موقعیت محل موقعیت گیره را مشاهده نمود.
نکته جهت فعال نمودن جک یا گیربکس می توان با انتخاب گزینه ی Close ابتدای گیره بسته و شروع سیکل بعد با انتخاب گزینه ی Open اپتدای گیره باز و با انتخاب گزینه ی mild  و نایین موقعیت گیره در هنگام حرکت گیره تنظیم و فعال نمود.
7_Injcore hold
با فعال نمودن این موقعیت می توان در هنگام تزریق روغن را در پشت جک های ماهیچه کش دستگاه محفوظ کرد
قابل توجه می باشد  که در تمامی تنظیمات ( داخل و خارج ) A. B . C . D.... این تنظیمات ثابت می باشد.

بازگشت