نکته برای دسترسی به صفحه تنظیمات عملکرد ماهیچه کش دستگاه تزریق پلاستیک ابتدا از صفحه اصلی کلید F6 سپس F4 را فشرده  و صفحه ی عملکرد ماهیچه کش را می توان مشاهده نمود.

نکته برای دسترسی به صفحه تنظیمات عملکرد ماهیچه کش دستگاه تزریق پلاستیک ابتدا از صفحه اصلی کلید F6 سپس F4 را فشرده  و صفحه ی عملکرد ماهیچه کش را می توان مشاهده نمود.
1 _ ماهیچه کش
در این موقعیت تعداد مراحل ماهیچه کش را تنظیم می کنیم.
2 _ کلید دستی
در این موقعیت می توان با تعیین نام شیر بادی کنترل آن را از روی صفحه کلید تنظیم نمود.
3 _ قسمت مخصوص
در این موقعیت می توان حفاظت بین ماهیچه کش را فعال نمود.
Core  Act. Time _ 4
در این موقعیت می توان مکث جهت عملکرد ماهیچه کش را تنظیم نمود.
Core  Act  Time _ 5
در این موقعیت می توان مکث جهت عملکرد ماهیچه کش را تنظیم نمود.

بازگشت