در این صفحه و زیر مجموعه آن اطلاعات و تنظیمات نازل را در ماشین های تزریق پلاستیک مشاهده می نمایید .

در این صفحه و زیر مجموعه آن اطلاعات و تنظیمات نازل را در ماشین های تزریق پلاستیک مشاهده می نمایید .
1 _ کالاسکه جلو
در این موقعیت می توان مرحله اول کالاسکه جلو را از بالا به پایین به ترتیب فشار سرعت و زمان را تنظیم نمود.
2 _ کالاسکه جلو
در این موقعیت می توان مرحله دوم کالاسکه جلو را از بالا به پایین به ترتیب فشار و سرعت تنظیم نمود.
3 _  کالاسکه عقب
در این موقعیت می توان مرحله اول کالاسکه جلو را از بالا به پایین به ترتیب فشار سرعت و زمان را تنظیم نمود.
4 _ کالاسکه عقب
در این موقعیت می توان مرحله اول کالاسکه جلو را از بالا به پایین به ترتیب فشار و سرعت را تنظیم نمود.
5 _  محل به دلیل نداشتن خط کش فعال نمی باشد.
6 _  نازل عقب
در این موقعیت می توان حرکت نازل کالاسکه را در سیکل کاری تنظیم نمود

بازگشت