دراین صفحه و زیر مجموعه ی آن اطلاعات و تنظیمات حرارتی دستگاه تزریق پلاستیک را مشاهده می نمایید....

دراین صفحه و زیر مجموعه ی آن اطلاعات و تنظیمات حرارتی دستگاه تزریق پلاستیک را مشاهده می نمایید
1 _ دمای تنظیمی
در این موقعیت به ترتیب از چپ به راست دمای سر نازل ، زون  2 و دیگر زون ها قابل تنظیم می باشد.
. نکته .. دمای سیلندر نشان دهنده ی دمای فعلی هر زون است
2 _ حالت نیمه گرم
در این قسمت می توان حالت نیمه گرم را فعال یا غیر فعال نمود.
3 _  دمای نیمه روشن
 در این قسمت میزان دمای نیمه گرم را تنظیم می کنیم.
4 _ گرمای هیتر
در این قسمت بعد از رسیدن دمای مطلوب و سپری شدن زمان تنظیم شده  امکان فعال شدن عملکرد های تزریق ، بارگیری و مکش میسر می شود .
 Auto tu rn to  _ 5
در این سطر می توان زمان اتومات خاموش شدن المنت ها در دستگاه تزریق پلاستیک را تنظیم نمود.
Shut. Off. Percent _ 6
در این حالت با انتخاب گزینه روشن زون 1 سرنازل  از حالت ترموکوپل خارج و به صورت خاموش و روشن فعال می شود.
7 _  گرمای دستی
در این موقعیت با فعال نمودن Shut. Off  percent در صد روش بودن زون 1 سر نازل را تنظیم می نماییم .
8 _ چرخه ی کنترل دستی در این موقعیت با فعال نمودن Shut off percent  زمان روشن بودن زون 1 سر نازل را تنظیم می نماییم.

بازگشت