رای دسترسی به صفحه تنظیمات عملکرد حرارت ها در دستگاه تزریق پلاستیک ابتدا  از صفحه اصلی کلید  F8 سپس F3  را فشرده وصفحه عملکرد حرارت ها در دستگاه تزریق را می توان مشاهده نمود.


1 _ پیش تنظیم در این سطر روزهای هفته برای روشن و خاموش نمودن المنت ها مشاهده می گردد.
2 _ زمان تنظیم
در این سطر زمان روشن شدن اتو ماتیک المنت ها تنظیم می گردد.
3 _ در این سطر روشن شدن اتوماتیک المنت ها با انتخاب گزینه ی روشن و خاموش فعال و غیر فعال می گردد زمان پایان در این سطر زمان خاموش شدن اتوماتیک المنت ها تنظیم می گردد .
4 _ خاموش
در این سطر خاموش شدن اتوماتیک المنت ها با انتخاب گزینه ی روشن و خاموش فعال و غیر فعال می گردد.

بازگشت