رای دسترسی به صفحه آلارم ها ابتدا از صفحه اصلی کلید F10 سپس  F2 را فشرده و صفحه آلارم ها در دستگاه های تزریق پلاستیک را می توان مشاهده نمود.


شماره شروع لیست
در این موقعیت با  وارد کردن شماره ی آلارم اطلاعات آلارم مورد نظر در اولین سطر جدول زیر مشاهده می گردد .
1 ریست
در این موقعیت با انتخاب گزینه ی روشن  آلارم های صادر شده در جدول ریست می شود.
2  _ ردیف
در این ستون شماره ی آلارم ها مشاهده می گردد.
3 _ کد
در این ستون کد هر آلارم در ماشین تزریق پلاستیک مشاهده می گردد.
4 _ تعداد ضرب
در این ستون شماره ی ضربی که آلارم در آن صادر شده مشاهده می گردد.
5 _ توضیح الارم
در این ستون نام آلارم صادر شده مشاهده می گردد.
6 _ تعداد کل آلارم
در این موقعیت تعداد کل آلارم های صادر شده از دستگاه مشاهده می گردد.
7 _ زمان شروع
در این ستون زمان شروع هر آلارم در دستگاه تزریق پلاستیک مشاهده می گردد.
8 _ زمان رفع
در این ستون زمان رفع هر آلارم مشاهده می گردد.
نکته »»»»»» ریست زمان _ معادل _ زمان رفع _ می باشد
»»»»»»»»»»  تعداد کل _ معادل _ تعداد ضرب _ می باشد

بازگشت