برای دسترسی به صفحه تنظیمات آلارم ها در ماشینهای تزریق پلاستیک ابتدا از صفحه اصلی کلید F 10 سپس F 2 و F3، را فشرده و صفحه تنظیمات آلارم ها در تزریق پلاستیک می توان مشاهده نمود.


1 _ آلارم اتومات
در این موقعیت با انتخاب گزینه خاموش آلارم های تنظیم شده در این صفحه غیر فعال می گردد با انتخاب گزینه ی روشن آلارم های تنظیم شده در این صفحه فعال می شود و با انتخاب گزینه ی چینش مجدد پس از سپری نمودن چندین ضرب از کارکرد اتوماتیک دستگاه آلارم ها در این صفحه به صورت اتوماتیک تنظیم می شود.
2 _  واقعی
در این سطر عدد واقعی Set poant  هر حرکت در ه مان سیکل مشاهده می گردد.
3 _ تغییر  %
در این سطر تلرانس آلارم هر حرکت به درصد تنظیم می گردد.
4 _ تغییر
در این سطر تلرانس آلارم هر حرکت به عدد دلخواه وارد می گردد در صورتی که تلرانس را هم به درصد و هم به مقدار وارد نمایید تلرانس واقعی مجموع تلرانس های داده شده خواهد بود.
5 _ حد
در این سطر حد بالای تلرانس آلارم هر حرکت مشاهده می گردد.
6 _ قبل
در این سطر عدد سیکل قبلی مشاهده می گردد.
7 _ حداقل
در این سطر حد پایین تلرانس آلارم هر حرکت مشاهده می گردد.
8 _ بستن
در این ستون تلرانس های  آلارم زمان گیره بسته تنظیم می گردد.
9 _ حفاظت
در این ستون تلرانس های آلارم زمان حفاظت قالب تنظیم می گردد.
10 _ فشار قفل
در این ستون تلرانس های آلارم زمان قفل قالب تنظیم می گردد.
11 _ باز
در این ستون تلرانس های آلارم زمان بازشو گیره  تنظیم می گردد.
12 _ انتهای باز
در این ستون تلرانس های آلارم محل باز شو گیرد از روی موقعیت تنظیم می گردد.
13 _ چرخه ی سیکل
در این ستون تلرانس های آلارم زمان یک سیکل کاری تنظیم می گرد.
14 _ پران
در این ستون تلرانس های آلارم زمان  حرکت پران تنظیم می گردد.
15 _ مدت تزریق
در این ستون تلرانس های آلارم زمان  تا رسیدن به موقعیت مورد نظر تنظیم می گردد.
16 _ نگه داشتن
در این ستون تلرانس های آلارم محل هولد از روی موقعیت تنظیم می گردد.
17 _ نگه داشتن
در این ستون تلرانس های آلارم زمان هولد تنظیم می گردد.
18 _ نگه داشتن
در این ستون تلرانس های آلارم مقدار فشار هولد تنظیم می گردد.
19 _ ختم تزریق
در این ستون تلرانس های آلارم محل ختم تزریق از روی موقعیت تنظیم می گردد.
20 _ اول تزریق
در این ستون تلرانس های آلارم محل شروع تزریق از روی موقعیت تنظیم می گردد.
21 _ شارژ
در این ستون تلرانس های آلارم زمان کل بارگیری تنظیم می گردد.
22 _ زمان مکش
در این ستون تلرانس های آلارم زمان مکش تنظیم می گردد.

بازگشت