در این صفحه که با عنوان نمونه گیری در ماشین های تزریق پلاستیک می باشد مدت زمان ها و موقعیت های بعضی از عملکرد های دستگاه تزریق را ثبت می کند.


نکته »»»  برای دسترسی به این صفحه از صفحه اصلی کلید  F10  سپس F2 و در نهایت کلید F4 را فشرده و صفحه مانیتور 2 مشاهده می گردد
1 _ شماره ی منوی شروع
در این موقعیت با وارد کردن  عدد نمونه ضرب مورد نظر در اولین سطر جدول زیر مشاهده می گردد.
2 _ فاصله ی نمونه برداری
در این موقعیت فاصله ی نمونه برداری در دستگاه تزریق تنظیم می گردد.
3 _ ریست
در این موقعیت با انتخاب گزینه ی روشن  نمونه های گرفته شده در جدول ریست می شود.
4 _ شماره
در این ستون شماره ی نمونه ها مشاهده می گردد.
5 _ تعداد ضرب
در این ستون شماره ی ضرب نمونه مورد نظر مشاهده می گردد.
6 _ مدت سیکل
در این ستون مدت سیکل نمونه مورد نظر در ماشین تزریق پلاستیک مشاهده می گردد.
7 _ زمان مواد
در این ستون زمان مواد گیری نمونه ی مورد نظر مشاهده می گردد.
8 _ مدت تزریق
در این ستون مدت تزریق نمونه ی مورد نظر مشاهده می گردد.
9 _ اول تزریق
در این ستون موقعیت شروع تزریق نمونه ی مورد نظر مشاهده می گردد.
10 _ شروع هولد
در این ستون موقعیت شروع هولد نمونه مورد نظر مشاهده می گردد.
11 _ ختم تزریق
در این ستون موقعیت ختم تزریق نمونه ی مورد نظر در ماشین تزریق مشاهده می گردد.
12 _ موارد دیگر

بازگشت