در این صفحه که به عنوان نمونه گیر ماشین های تزریق پلاستیک مطمئن ماشین می باشد مدت زمان ها و موقعیت های بعضی از عملکرد های دستگاه تزریق ثبت می گردد......


نکته »»»  برای دسترسی به این صفحه از صفحه اصلی کلید F10 سپس F2 و مجددا کلید F5 را فشرده و صفحه مانیتور 2 مشاهده می گردد.
شماره: در این ستون شماره ی نمونه ها مشاهده می گردد.
1 _ ضرب
در این ستون شماره ی ضرب نمونه ی مورد نظر دستگاه تزریق پلاستیک مشاهده می گردد.
2 _ مدت سیکل
در این ستون مدت سیکل نمونه مورد نظر مشاهده می گردد.
Turn time  _ 3
Turn  pres _ 4
 Inj and _ 5
در این ستون محل انتهای تزریق نمونه ی مورد نظر در ماشین تزریق پلاستیک مشاهده می گردد.
Inj peak _ 6
Chg peak_ 7
8 _ موارد دیگر

بازگشت