در این صفحه برای ضبط قالب با نام جدید، اقدامات  زیر در دستگاه تزریق پلاستیک قابل انجام است:


پس از انجام تنظیمات دستگاه تزریق و گرفتن قطعه ی دلخواه اطلاعات موجود بر روی سیستم دستگاه تزریق پلاستیک را بدین صورت ضبط می نماییم، ابتدا از صفحه اصلی کلید  F10  را و سپس  F5 حافظه را فشرده  و در صفحه ی F1  ضبط در موقعیت شی از بین گزینه های دستگاه mem card
گزینه ی دستگاه را انتخاب نموده و در قسمت بعدی موقعیت ترتیب از بین گزینه های تاریخ و نام قالب گزینه ی نام قالب را انتخاب می کنیم در قسمت بعدی موقعیت نوع ضبط. از بین گزینه هایی با نام و جایگزینی گزینه با نام را انتخاب و کلید  Enter  را می فشاریم.  در موقعیت بعد نام قالب را وارد نموده و کلید Enter را می فشاریم.
در این موقعیت رنگ مواد را وارد کرده و کلید Enter را فشرده و در موقعیت بعد که آخرین مرحله می باشد از بین گزینه های انصراف و تایید گزینه تأیید را انتخاب و اینتر را می فشاریم و در آخرین ردیف  جدول صفحه قالب ضبط شده مشاهده می گردد.

صفحه ی ضبط قالب
در این صفحه  برای ضبط آخرین تنظیمات قالب تزریق پلاستیک بدون تغییر نام اقدامات زیر انجام می گردد:
ابتدا قالب مورد نظر را خوانده و پس از انجام تغییرات در تنظیمات و گرفتن ضرب دلخواه از قالب نصب شده از صفحه ی اصلی  کلید F10 و سپس کلید F5 را انتخاب می نماییم و در صفحه ی ضبط F1  در موقعیت شی از بین گزینه های دستگاه و mem card گزینه ی دستگاه را انتخاب نموده و در موقعیت بعدی موقعیت ترتیب از بین گزینه های تاریخ و نام قالب گزینه ی نام قالب را انتخاب می نماییم و در موقعیت بعدی موقعیت نوع ضبط از بین گزینه های با نام و جایگزینی گزینه ی جایگزینی را انتخاب نموده و کلید Enter را فشرده و در آخرین موقعیت از بین گزینه های انصراف و تأیید گزینه ی تأیید را انتخاب می نماییم و اطلاعات قبلی قالب با اطلاعات جدید در دستگاه تزریق پلاستیک جایگزین می گردد.

بازگشت