برای خواندن قالب های ضبط شده  در دستگاه های تزریق پلاستیک و جاری کردن اطلاعات آن ها بر روی سیستم از صفحه ی اصلی کلید F10 و سپس کلید F5 و کلید F3 را فشرده و در صفحه ی خواندن و در موقعیت منبع از بین گزینه های دستگاه و Mem card گزینه ی دستگاه را انتخاب و در موقعیت بعدی موقعیت ترتیب  از بین گزینه های تاریخ و نام قالب گزینه ی نام قالب را انتخاب می نماییم.


در موقعیت بعدی  موقعیت خواندن قالب  شماره ی مربوط به قالب مورد نظر در جدول را در این موقعیت وارد می نماییم و کلید Enter  را فشرده و قالب مورد نظر در جدول به رنگ زرد متمایز می گردد و در موقعیت بعدی از بین گزینه های تأیید و انصراف گزینه ی تأیید را انتخاب و کلید Enter را فشرده که بر روی صفحه پیغامی به عنوان خواندن مشاهده می گردد در این زمان مجددا کلید Enter  را فشرده تا اطلاعات قالب دستگاه خوانده شده و بر روی سیستم مشاهده گردد.

بازگشت