برای حذف قالب های ضبط شده در ماشین تزریق پلاستیک و پر کردن اطلاعات آن ها از روی سیستم از صفحه ی اصلی کلید F10 و سپس کلید F5و کلید F3 را فشرده و.......

 در صفحه ی حذف در موقعیت منبع از بین گزینه های دستگاه تزریق و  Mem Card گزینه ی دستگاه را انتخاب و در موقعیت بعدی  موقعیت ترتیب از بین گزینه های تاریخ و نام قالب گزینه ی نام قالب را انتخاب و در موقعیت بعدی  موقعیت حذف قالب  شماره ی مربوط به قالب مورد نظر در جدول را در این موقعیت وارد می نماییم و کلید Enter را فشرده و قالب مورد نظر در جدول  به ضرب متمایز می گردد در موقعیت بعدی از بین گزینه های تأیید و انصراف گزینه ی تأیید را انتخاب و کلید  Enter را فشرده تا بر روی صفحه پیغامی با عنوان حذف مشاهده نمایید مجددا Enter  را فشرده تا اطلاعات قالب از روی سیستم حذف شود.

نکته »»»  برای حذف قالب مورد نظر اطلاعات ان نباید بر روی سیستم جاری باشد.

بازگشت