برای دسترسی به صفحه تنظیمات قطعه شمار دستگاه تزریق پلاستیک، ابتدا از صفحه ی اصلی کلید F10 سپس F2 و F7 را فشرده و صفحه تنظیمات قطعه شمار دستگاه تزریق را می توان مشاهده نمود.


1 _ شمارش بسته
در این سطر تعداد شمارش بسته در هر سیکل به صورت اتومات سیو می شود.
2 _ شمارش بر حساب ملد
در این سطر تعداد هر سیکل کاری به صورت اتومات سیو می شود.
3 _ صفر کردن شمارنده
در این سطر می توان با انتخاب گزینه ی روشن تعداد ضرب را صفر نمود.
4 _صفر کردن تعداد بسته
در این سطر می توان با انتخاب گزینه ی روشن تعداد ضرب بسته را صفر نمود.
5 _ تنظیم تعداد ضرب
در این سطر تعداد ضرب کلی مربوطه به یک قطعه تولیدی تنظیم می گردد.
6 _ تعداد ضرب واقعی  قابل تنظیم نمی باشد و به صورت اتومات تعداد ضرب را می توان مشاهده نمود.
7 _ تنظیم تعداد بسته
در این سطر می توان تعداد هر بسته را تنظیم نمود.
8 _ تعداد بسته واقعی  قابل تنظیم نمی باشد و به صورت اتوماتیک تعداد ضرب هر بسته را می توان مشاهده نمود.
9 _ Reject  cnt. ReaI
در این سطر می توان تعداد واقعی ضرب را مشخص نمود.

بازگشت