انتخاب صحیح تناژ دستگاه امری مهم و اساسی در تولید موفق می باشد ....

که دارای مزایای به شرح زیر است 

  • حذف هزینه ی اضافی ناشی از انتخاب دستگاه تزریق پلاستیک با ظرفیت بیش از حد مجاز 
  • افزایش طول عمر دستگاه تزریق پلاستیک 
  • کیفیت مطلوب قطعات پلاستیکی تولیدی 
  • دستیابی به تیراژ مورد انتظار 
  • مصرف بهینه ی انرژی 
  • روش سنتی انتخاب دستگاه تزریق پلاستیک و سیلندر مارپیچ عموما بر مبنای وزن قطعه و ابعاد قالب می باشد  که در اکثر موارد به تنهایی نشان دهنده تناژ بهینه و مورد نیاز دستگاه برای تولید قطعات پلاستیکی نمی باشد.
در این روش مواردی بسیار مهم  و تأثیر گذاری از قبیل مشخصات ابعادی قطعه شامل ضخامت دیواره ها سطح مصور در قالب طول مسیر تزریق شرایط مواد مذاب نزیر دما و نوع راه گاه ها و شرایط قالب  و دمای بدنه سیستم خنک کننده و ..... در نظر گرفته نم شوند .
از سوی دیگر تکیه بر استفاده از روش سنتی می تواند خطراتی از قبیل تحمیل بار اضافی به دستگاه و قالب کم شدن کیفیت قطعات پلاستیکی تولیدی مانند بروز اشکالاتی مانند پلیسه پر نشدن قالب  پلیسه تغییر رنگ چسبیدن قطعه به قالب پر نشدن قالب فرو رفتگی. تابیدگی. خط جوش وجود رگه حبس هوا را در بر داشته باشد  
شرکت مطمئن ماشین با بهره گیری از روش های نوین علمی و با بکارگیری  تکنولوژی شبیه سازی تزریق پلاستیک اقدام به ارائه مشاوره در انتخاب بهینه ی دستگاه برای مشتریان می نماید.

بازگشت