اصطلاحات قالبگیری تزریق پلاستیک

بوش تزریق اسپرو 

1_ اینسرت فولادی سخت کاری شده در داخل قالب تزریق که نازل پلاستیک ساز را می پذیرد و برای انتقال دادن مذاب دهانه را فراهم می کند 
ورودی اسپرو 
یک محل عبور که از طریق آن مذاب از نازل به حفره قالب جریان می نماید 
قفل اسپرو 
بخشی از پلاستیک باقیمانده در سر بار سرد به بالا فوران کرده به وسیله زیر برش این قفل هنگامی که قالب باز می شود برای بیرون کشیدن اسپرو از بوش تزریق مورد استفاده قرار می گیرد قفل اسپرویی خودش با استفاده از یک پین پران از قالب تزریق پلاستیک بیرون کشیده می شود 
اسپرو 
ورودی تغذیه تهیه شده در قالب گیری تزریقی در میان نازل  و حفره یا سیستم راه گاه 
قالب های انباشته 
دو یا چند قالب از یک نوع مشابه که پشت سر یک دیگر موقعیت دهی شده اند تا اجازه دهند در یک سیکل قطعات پلاستیکی بیشتری ساخته شود 
صفحه بیرون انداز جنس تولید شده 
صفحه پران 
صفحه ای که قطعه پلاستیکی تولید شده را از پین های ماهیچه کش یا در پوش های نیرو بیرون می اندازد  صفحه پران در داخل عملیات توسط ورودی قالب تزریق پلاستیک انجام می شود
ورودی برگه ای 
یک زاعده ی قابل برداشت کوچک در حدود ضخامتی مشابه همانند قطعه قالب گیری شده اما معمولا برای برداشت اسان عمود بر قطعه است 
هوا گیری و گاز گیری قالب 
می بایست قادر بود تا هوای محبوث شده در حفره ی قالب در طی فرآیند قالب گیری  تزریق پلاستیک را خارج کرد اگر تخلیه ها نا مناسب باشند در داخل حفره هوا فشرده خواهد شد فشار و دما به سرعت بالا می رود به طور بالقوه باعث پر شدن ناقص  و یا حتی سوزاندن پلاستیک می شود

بازگشت