باید قادر بود تا هوای محبوس شده در حفره ی قالب در طی فرآیند قالب گیری تزریق را خارج کرد اگر تخلیه نامناسب باشد در داخل حفره هوا فشرده خواهد شد فشار و دما به سرعت بالا می رود به طور بالقوه باعث پر شدن ناقص و یا حتی سوزاندن پلاستیک می شود ....

تعداد تخلیه ها اگر اغلب با اختصاد ساخت قالب محدود شده اما به صورت ابدال می بایست در طی طراحی قالب مورد ملاحظه قرار بگیرد به طور کلی ویسکوزیت بالاتر ماده به ابعاد تخلیه های بزرگتر منجر می شود در نتیجه تخلیه های ورودی باید از فولاد ایمن برش داده شود در حداقل ابعاد شروع می شود و تخلیه ها به صورت تدریجی تازمانی که قالب گیری بهینه بدست اید باز می شود خیلی کوچک و دریچه مسدود خواهد شد  وتوانایی بیرون راندن هوا از حفره ی قالب را کاهش داده یا حذف می کند خیلی بزرگ و ممکن است در قالب گیری ها بیرون زدن مشاهده نمود در هر جایی در سرتاسر خط جلویش می توان تخلیه ها را قرار داد به خصوص ان ها را باید در نواحی که برای پر کردن بخش ویژه ای از قالب تزریق آخرین هستند موقعیت دهی نمود یک فاصله گذاری معقول هر 25 میلیمتر است اگر هوا بدون هیچ راه فراری در خط جدایش قالب تزریق محدود شده است مقرون به صرفه است که برای اجازه دادی به خروج هوا از میان لقی بین پین و سوراخ یک پین  تخلیه  پین پران را قرار دهید گزینه ی دیگر عبارت است از به کار بردن  اینسرت های فلزی مختل این اینسرت ها به عبور گاز از میان ان ها بدون گرفتگی  با پلیمر اجازه می دهد این اینسرت ها می بایست به عنوان آخرین راه حل فقط در سطوح غیر بسری مورد استفاده قرار می گیرد 
به طور خلاصه تخلیه ی ناکافی ممکن است در شکست های مختلف قالب گیری دارد  که عوامل زیر منجر شود  سوختگی موضوعی
خطوط جوش ضعیف و قابل مشاهده 
پرداخت سطح ضعیف 
خواص مکانیکی ضعیف 
پر کردن ناقص به خصوص در نقاط نازک 
ابعد نامنظم 
خوردگی موضعی سطح حفره قالب 
تاب برداشتن : 
این اصطلاح به معنی و پیچش ابعادی در یک قطعه قالب گیری شده است 
خط جوش 
نشانه های قابل رویت روی قطعه نهایی ساخته شده با جفت کردن جلوی دو جریان مذاب در طی قالب گیری تزریق 

بازگشت