قالب گیری تزریقی یکی از رایج ترین روش های شکل دهی بطری ها است در این حالت پری فورم تولید شده داخل قالب قرار گرفته و دوباره گرم شده و نرم می شود اما نه به اندازه ای که ذوب شود......

 سپس توسط دستگاه های مخصوص باد به درون پری فورم ها تزریق می شود و بطری ها به شکل قالبی که در ان قرار گرفته اند در می آیند پس از سرد و جامد شدن بطری ها قالب را باز کرده و قطعات تولید شده را از ان جدا می کنند و سپس قالب دوباره بسته شده و فرآیند دوباره تکرار می شود و له این ترتیب تعداد زیادی بطری در زمان کوتاه از پری فورم ها تولید می شود این دو مرحله می تواند یک جا و پشت سر هم انجام شود اما جدا سازی این دو مرحله برای این است که انتقال بطری های خالی با حجم زیاد به مقصد به صرفه نیست و بهتر است که اپتدا پری فورم ها با حجم کم به مقصد حمل شوند ودر انجا شکل نهایی به ان ها داده شود.

بازگشت