در این روش لیبل های چاپ شده از جنس فیلم pp شفاف و صدفی پس از چاپ و دایکات در اشکال معین و متناسب با ظروف با استفاده از رباط از داخل خشاب خارج شده و داخل قالب قبل از تزریق پلاستیک به کمک الغای بار الکتریکی  یا کانال های خلأ جایگزاری و ثابت می شوند....

 با تزریق مواد مذاب پلاستیکی به داخل قالب لیبل و ظرف پلاستیکی یکپارچه می شوند و به هیچ وجه نمی توان لیبل را از بدنه ظرف جدا کرد جای گزاری لیبل و ثابت کردن ان درون قالب در صورتی که با اشکال مواجه شود منجر به تولید ظروف معیوب با لیبل چروک و نا صاف یا نفوذ مواد مذاب  به داخل مجاری مکنده لیبل می شود.

بازگشت