ظرفیت دستگاه تزریق پلاستیک 

ظرفیت دستگاه تزریق پلاستیک به مکانیزم  چرمی که از پلی استیرن که در یک سیکل کاری می توان تزریق نمود اطلاغ می گردد ...........

نیروی گیره کردن 
نیرویی که دو کفه قالب را به هم می چسباند نیروی گیره کردن نام دارد قالب بایستی کاملا بسته شده و سطوح سنگ زده دو کفه باید کاملا به هم بچسبند 
فشار تزریق 
فشاری که برای پر کردن قالب نیاز است را فشار تزریق گویند 
اندازه قطعه و فرم مقطع سطح راه گاه ها و طول ان ها حرارت قالب حرارت سیلندر تزریق و اندازه مدخل ورودی مواد به محفظه ی تماما در فشار تزریق اثر دارند 
فشار اولیه 
بابسته شدن قالب سیلندر تزریق به جلو رفته روی بوش تزریق قالب می نشیند و مدار روغن حداکثر فشار را پشت پیستون متصل به مارپیچ باز و در نتیجه مارپیچ به جلو رانده می شود تا مواد موجود در جلوی سیلندر داخل قالب تزریق شود و این فشار پشت مارپیچ  یا فشار تزریق فشار اول خوانده می شود 
فشار ثانویه 
اساسا فشار دوم برای این است که  مواد تزریق شده در قالب  قبیل از خنک و سخت شدن از راه کانال تزریق برگشت نکند و احیانا در قطعه مکش ایجاد نکند 
فشار سوم : 
در طول مدت خنک شدن مارپیچ برای تجدید مواد گیری شروع به گردش می کند و ضمن این گردش  به وسیله گام های خود موادی که از قیف داخل ان شده به طور مداوم به جلو می آید تا به سر سیلندر برسد و جلوی ان فشرده شود چون راه خروج ندارد با فشار به مارپیچ ان را به عقب بر می گرداند 
فشاری که ضمن گردش و بارگیری مارپیچ بر ان وارد می گردد فشار سوم خوانده می شود 

بازگشت