برای سیستم پران روی ماشین تزریق پلاستیک چینی تجهیزاتی وجود دارد که از این تجهیزات برای خود کار کردن سیستم پران استفاده می شود این تجهیزات در پشت صفحه متحرک ماشین تزریق پلاستیک قرار دارد......

 سیستمهای پران ؛
1. شبکه پران 
2. مجموعه ی صفحه پران 
3 . روش های پران 
شبکه پران : شبکه پران بخشی از قالب است که تکیه گاه صفحه قالب بوده و همچنین فضای مورد نیاز برای نسب و عملکرد صفحه پران را ایجاد می کند 
1. شبکه پران خطی این شبکه شامل دو بلوک چهار گوش است که برروی کفشک متحرک نسب شده اند 
2 شبکه پران قابی  استفاده از چهار بلوک فولادی  که به صورت مناسب روی صفحه کفشک متحرک نسب می‌شود 
شبکه پران باتکیه گاه های گرد در این طرح فقط از تکیه گاه های گرد برای صفحه قالب استفاده شده و از بلوک های تکیه گاه های خارجی چهار گوش سیستم های قبل صرف نظر شده است  در قالب های بزرگ کار برد زیادی دارد 
مجموعه صفحه پران :
مجموعه صفحه پران به بخشی از قالب گفته می سود که اجزای پران به ان بسته می سوند  این مجموعه در پشت صفحه قالب بین فضای پران قرار می گیرد 
صفحه پران :
هدف اصلی از کار برد این قطعه انتقال نیرو از سیستم محرک به قطعه تزریق پلاستیک شده از طریق پران ها است صفحات پران باید ضخامت مناسبی داشته باشند تا خم نشوند 
صفحه نگهدارنده پران ها : 
این صفحه با پیچ به صفحه پران بسته می شود هدف اصلی این عضو نگهداشتن اجزای پران ها است 
میله ی راهنما :  پنج نوع اساسی از میله راهنما در عمل استفاده می شود که عبارتند از پین راهنما : امکان دارد بر اثر استفاده زیاد قطر سوراخ بیشتر شود که برای ان یک بوش در نظر می گیرند که قابل تعویض باشد درصورت خم شدن پین ها خارج کردن پین ان بدون تخریب صفحه قالب امکان پذیر نیست 
میل راهنما و بوش راهنمای نوع استاندارد 
مبل راهنما و بوش راهنمای نوع نافی دار 
میل راهنما و بوش راهنمای نوع تسبیت از پشت و اساس کار این طرح استفاده از لبه در انتهای کاری قطعات است توسط ان قطعات در سطح جدایش قالب تسبیت می شود مزیت اصلی این طرح  حذف پیچ ها برای بستن صفحات قالب به یکدیگر کاهش تعداد سوراخ های مورد نیاز است که در صفحات مربوطه می بایست ایجاد شود بوش راهنما :
از بوش راهنما در قالب استفاده می شود تا بتوان سطح مقاومی در برابر سایش برای میل راهنما ایجاد کرد و امکان تعویض ان در صورت سایش شدید و یا تخریب وجود داشته باشد .

بازگشت