خشک و رطوبت گیری یکی از عوامل اصلی بهبود به خصوص پلاستیک های مهندسی می باشد این نوع مواد در طی فرآیند تولید حمل و نقل انبار داری رطوبت جذب می کنند و به عبارتی بهتر است در نظر داشت که تمامی پلیمر ها با توجه به شرایط محیطی بالقوه دارای رطوبت اضافی می باشند .......

 

بنابراین این رطوبت باید قبل از تولید باید از آن ها خارج شود وجود رطوبت اضافی در پلیمر باعث بروز مشکلاتی در طی تولید می گردد به جز اینکه محصول غیر استاندارد تولید می گردد باعث تأثیر منفی در ظاهر و برخی خواص قطعه تولیدی می شود پلاستیک ها در این خصوص می توان به دو گروه زیر تقسیم نمود رطوبت زدا ،
پلاستیک های نوع اول رطوبت را فقط بر روی سطح شان نگهداری می کنند  که این رطوبت استفاده از دمش هوای گرم  قابل دفع می باشند بنابراین با این روش  می توان پلاستیک ها را خشک و مورد استفاده قرار داد 
رطوبت گیری 
در پلاستیک های نوع دوم یعنی پلاستیک هایی که  رطوبت گیر می باشند رطوبت داخل و در هسته گرانول مواد اولیه جمع شده و در این خصوص بهترین روش برای خشک کردن استفاده از خشک کننده های رطوبت زدا می باشند قبل از تولید که تمایل فراوانی برای جذب رطوبت دارند پلیمر های رطوبت گیر مانند جهت اطمینان از رسیدن به یک محصول نهایی با کیفیت مناسب باید رطوبت گیری و خشک شود رطوبت گیری نامناسب می تواند باعث کاهش خواص مکانیکی مانند مقاومت زره ای مقاومت کششی و اثرات نامطلوب در ظاهر قطعه تولیدی گردد .

بازگشت