مقدار رطوبتی که یک پلاستیک جذب می کند وابسته به چندین عامل می باشد اولین عامل نوع پلاستیک بوده و به طوری که هر نوع دارای مشخصات جذب خواص خود می باشد. ......

برخی از پلاستیک ها تمایل بیشتری به جذب رطوبت دارند بنابراین این رطوبت بیشتری نسبت به بقیه مواد جذب می کند نه تنها هر پلاستیک مشخصه جذب رطوبت خواص خود را دارد بلکه هر گریدی از یک نوع پلیمر هم می تواند مشخصات جداگانه ای داشته باشدشرایط اب و هوایی یا رطوبت در هوا همچنین درجه حرارت محیط  و گرانول های موثر در میزان جذب رطوبت می باشد.
عوامل موثر در خشک کردن رطوبت 
  • متغیر هایی که موثر در خراج نمودن رطوبت یا خشک کردن می باشند عبارتند از طبیعت پلاستیک خشکی هوا درجه حرارت هوا گرانول ها مدت زمانی که پلاستیک در معرض هوا قرار می گیرد 
  • رطوبت گیری و خشک کردن مناسب 
  • خشک کردن برعکس عمل جذب می باشد یعنی خارج نمودن رطوبت از گرانول به حدی که رطوبت به حداقل میزان خود رسیده باشد خشک کردن مناسب  باعث یک نواختی تولید می گرد

بازگشت