به دلیل کنترل کامل در عملیات و تکرار پذیری بسیار بالای دستگاه که به لطف سروو موتور های مجزا محقق گشته اند فرآیند تولید با حداقل مواد و افزودنی ها صورت می پذیرد.....

  • این به نوع به خود پس ماند عملیات را به شدت کاهش خواهد داد عملکرد بسیار بی صدا و نویز موتور پایین تر از 70 دسیبل 
  • عملکرد مجزا موتور ها بدین معنی است که وظایف متفاوت دستگاه می تواند به صورت همزمان انجام پذیرد در نتیجه سیکل تولید در چنین دستگاهی بسیار سریعتر از دستگاه تزریق هیدرولیکی خواهد بود 
  • دستگاه تزریق پلاستیک تمام الکترونیک  به دلیل عدم نیاز به روغن هیدرولیک و فیلتر از قابلیت نگهداری مناسب تری برخوردار است 
  • به دلیل حذف واحد هیدرولیک بهره گیری از سرو موتور مصرف انرژی دستگاه تزریق پلاستیک تمام الکترونیک در حدود 50 تا 75 درصد  پایین تر از دستگاه تزریق پلاستیک هیدرولیکی است

بازگشت