شرکت مطمئن ماشین مقدم شما صنعتگران را در یازدهمین نمایشگاه ایران پلاست گرامی می دارد.

بامادر سالن 6 غرفه 10 همراه باشید.

زمان 2 الی 5 مهرماه محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

 

شرکت مطمئن ماشین مقدم شما صنعتگران را در یازدهمین نمایشگاه ایران پلاست گرامی می دارد.

بامادر سالن 6 غرفه 10 همراه باشید.

زمان 2 الی 5 مهرماه محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

بازگشت