قسمت قالب گیرمحفظه بزرگی است که قالب واجزایشروی ان نصب می شوندواحدقالب گیر دارای۲ قسمت اصلی است ..قسمت ثابت وقسمت متحرک قدرت یک دستگاه تزریق برحسب میزان تناژ نیروی دوفک نگهدارنده قالب ..حداکثرنیروی وارده به پشت صفحه متحرک.. بیان می شود......

.یک دستگاه تزریق ۶۰۰تنی

دستگاهی است که نیروی فشارنده این فک ها به قالب بسته تا۶۰۰ تن امکان پذیر است.به طورکلی درماشین های تزریق جهت ایجاد فشارپشت قالب ازدوسیستم استفاده می شود..سیستم مکانیکی وسیستم هیدرولیکی قالب ازیک طرف به مرکز قسمت ثابت وازطرف دیگربه مرکزقسمت متحرک متصل می شود وچون قالب برای به بیرون پراندن قطعه تولید شده همیشه ازوسط بازمی شوددرنتیجه وقتی صفحه مذکوربازمی شودنیمی ازقالب راباخودبه عقب می برد بااین کارقطعه تولیدی به بیرون می بردسپس صفحه متحرک دوباره به جای خودبازگشته وقالب بسته می شود تاعمل تزریق مجددانجام گیرد.پس ازبسته شدن قالب ومستقیم گشتن بازوهاباایجاد فشار..حداقل بیش ازفشارتزریق ..موادمذاب رادرداخل قالب تزریق حفظ می کند زیرا اگرفشارپشت قالب ازفشار تزریق کمتر باشد درزمیان دوصفحه قالب .بازشده وموادپلاستیک به خارج می ریزد ویا دورخارجی قطعه تولید شده پلیسه تشکیل می شود.

بازگشت