شاسی دستگاه تزریق پلاستیک باید مستحکم باشد 

 

1…شاسی دستگاه می بایست مستحکم باشد و بستری صاف و تراز برای نسب نوار واحد های گیره و تزریق و عملکرد ان ها فراهم اورد .
2…شاسی باید ان چنان با استحکام ساخته شود که به خوبی مراحل حمل ونقل و جابه جایی دستگاه تزریق پلاستیک بارها و تنش های مربوطه را تحمل نموده و تعغییر شکل ندهد.
3…ارتفاع شاسی باید ضمن ایجاد فضای کافی  برای نسب الکتروموتور و مدار هیدرولیک منبع روغن و تابلو قدرت حتی المکان کوتاه ساخته شده باشد به نحوی که اپراتور جهت کار با واحد های گیره و کالاسکه به خوبی بر دستگاه مسلط باشد.
4…در یک شاسی خوب می باید امکان نسب نوار نقاله از طرفین و پشت دستگاه تزریق پلاستیک در زیر مجموعه گیره پیش بینی شده باشد استحکام و کیفیت شاسی دستگاه های مطمئن ماشین تزریق پلاستیک با نگاه اول اشکار است نیازی به کارشناسی نیست وقابلیت نسب نوار نقاله از سه طرف شاسی دستگاه بدون محدودیت به منظور ایجاد امکان انتقال قطعات تولید شده به صورت خود کار به مرحله ی بسته بندی یا مراحل بعدی خط تولید .

بازگشت