خطوط جوش و خطوط پیوستگی 

خطوط جوش نتیجه اتصال به وجود آمده از برخورد دو یا چند ماده مذاب به همدیگر است هنگامی که خطوط جوش به هم می پیوندن اغلب اوقات یک خط کم رنگ ایجاد می شود در برخی از موارد یا رنگ ها این خطوط مشخص تر و واضح تر است.....

حفره 
حفره ها در هنگام سرد شدن قطعه و معمولا در مقاطع ضخیم ایجاد می شوند در اغلب اوقات حفره ها قابل دیدن نیستند ولی در قطعاتی که مسأله بحرانی باشد ممکن است قطعه را بریده تا از عدم وجود حفره مطمئن شوند حفره ها باعث تضعیف استحکام قطعه می شوند 
راه حل ها عبارتند از 
  • فشار تزریق یا فشار نگهداری را افزایش دهید 
  • زمان اولیه ی تزریق را افزایش دهید 
  • دمای قالب را افزایش دهید 
  • قالب های گرم تر باعث افزایش سیکل کار قالب می شوند 
  • اگر پر شدن قالب از دیواره ی نازک به ضخیم باشد حفره ی هوا ایجاد می شود یا فرو رفتگی 
تابیدگی
یعنی می توان گفت دلیل اول تابیدگی ناشی از اختلاف زمان انقباض در قطعه می باشد اختلاف زمان انقباض می تواند ناشی از خنک کاری نا متعادلی که بر اثر طرح قطعه یا طرح قالب به وجود آمده ایجاد گردد
راه حل ها عبارتند از 
  • دمای نیمه قالب را تنظیم کنید 
  • فشار پر شدن قالب را کاهش یا افزایش دهید 
  • زمان اولیه تزریق را کاهش دهید 
  • بیرون انداز را از نظر کافی بودن سطح و نیروی بیرون اندازی کنترل کنید

بازگشت