برای سیستم پران روی ماشین های تزریق پلاستیک تجهیزاتی وجود دارد که از این تجهیزات برای خود کار کردن سیستم پران استفاده می شود این تجهیزات در پشت صفحه ی متحرک ماشین تزریق پلاستیک قرار دارد .......

سیستم های پران ؛

شبکه ی پران 

مجموعه صفحه ی پران 
روش های پران 
شبکه ی پران :
شبکه ی پران بخشی از قالب است که تکیه گاه صفحه قالب بوده و همجنین فضای مورد نیاز برای نسب و عملکرد مجموع صفحه ی پران را ایجاد می کند 
شبکه ی پران خطی این شبکه شامل دو بلوک چهار گوش است که بر روی کفشک متحرک نسب شده اند 
شبکه ی پران قابی ؛ استفاده از چهار بلوک فولادی که به صورت مناسب روی صفحه کفشک متحرک نسب می شود .
شبکه پران با تکیه گاه های گرد .
در این طرح فقط از تکیه گاه گرد برای صفحه ی قالب استفاده شده و از بلوک های تکیه گاه خارجی چهار گوش سیستم های قبل صرف نظر شده است در قالب های بزرگ کار برد زیادی دارد.
مجموع صفحه پران ؛
مجموع صفحه پران به بخشی از قالب  گفته می شود که اجزای پران به ان بسته می شوند این مجموعه در پشت صفحه قالب در بین فضای پران قرار می گیرد.
صفحه پران ؛
هدف اصلی از کار برد این قطعه انتقال نیرو از سیستم محرک به قطعه ی تزریق شده از طریق پران ها است صفحات پران باید ضخامت مناسبی داشته باشند تا در حین فشار خم نشوند 
صفحه نگهدارنده ی پران ها : 

این صفحه با پیچ به صفحه ی پران بسته می شود هدف اصلی این عضو نگهداشتن اجزای پران ها است.

بازگشت