1… ظرفیت دستگاه 

ظرفیت دستگاه یک پرس به ماکسیمم چرمی که از پلی استیرن که در یک سیکل کاری می توان تزریق نمود اطلاق می گردد 
2… نیروی گیره 
نیروی که دو کفه ی قالب را به هم می چسباند نیروی گیره نام دارد قالب بایستی کاملا بسته شده و سطوح سنگ زده ی دو کفه باید کاملا به هم بچسبد
3… فشار تزریق 
فشاری که برای پر کردن قالب نیاز است را فشار تزریق گویند 

اندازد ی قطعه و فرم مقطع ان سطح راه گاه ها و طول ان ها حرارت قالب حرارت سیلندر تزریق و اندازد ی مدخل ورودی مواد به محفظه تماما در فشار تزریق اثر دارد 
فشار اولیه : با بسته شدن قالب سیلندر تزریق به جلو رفته روی بوش تزریق قالب می نشیند و مدار روغن حد اکثر فشار پشت پیستون متصل به مارپیچ و بازو و در نتیجه مارپیچ به جلو راننده می شود تا مواد موجود در جلوی سیلندر به داخل قالب تزریق شود و این فشار پشت مارپیچ یا فشار تزریق فشار اول خوانده می شود .
فشار ثانویه : اساسا فشار دوم برای این است که مواد تزریق شده در قالب قبل از خنک و سخت شدن از راه کانال تزریق برگشت نکند و احیانا در قطعه مکش ایجاد نگردد 
فشار سوم : در طول مدت خنک شدن مارپیچ برای تجدید مواد گیری شروع به گردش می کند و ضمن این گردش به وسیله ی گام های خود موادی که از قیف داخل ان شده به طور مداوم به جلو می آید تا به سر سیلندر برسد و جلوی ان فشرده شود چون راه خروج ندارد با فشار به مارپیچ ان را به عقب بر می گرداند فشاری که ضمن گردش و بارگیری مارپیچ بر ان وارد می گردد فشار سوم خوانده می شود.

بازگشت