پنج نوع  کارایی مهم در میل های راهنما 

 

1… پین راهنما 
امکان دارد بر اثر استفاده ی زیاد قطر سوراخ بیشتر شود که برای ان یک بوش در نظر می گیرند که قابل تعویض باشد 
در صورت خم شدن پین راهنما خارج کردن پین ان بدون تخریب صفحه قالب امکان پذیر نیست 
2… میله ی راهنما و بوش راهنمای نوع استاندارد 
3… میل راهنما و بوش راهنما ی نوع تاقی دار 
4… میله ی راهنما و بوش راهنما ی نوع تثبیت از سطح 
5… میل راهنما و بوش راهنما ی نوع تثبیت از پشت 
اساس کار این طرح استفاده از لبه در انتهای کاری قطعات است و توسط ان قطعات در سطح جدایش قالب تثبیت می شود 
مزیت اصلی این طرح حذف پیچ ها برای بستن صفحات قالب به یکدیگر کاهش تعداد سوراخ های مورد نیاز است که در صفحات مربوطه می بایستی ایجاد شود 
بوش راهنما ؛  از بوش راهنما در قالب استفاده می شود تا بتوان سطح مقاومی در برابر سایش برای میل راهنما ایجاد کرد و امکان تعویض ان در صورت سایش شدید و یا تخریب وجود داشته باشند 
خراش های مدور ؛
خراش های مدور اغلب اوقات نتیجه ی استفاده از مواد خشک نشده می باشد دلیل دیگر برای وجود این نقص حرارت زیادی است که باعث می شود رطوبت ایجاد شود خراش های مدور ممکن است در حین برگشت مارپیچ و عمل مکش برای موادی که به خوبی خشک نشده و یا رطوبت هوا ترکیب می شوند به وجود ایند 

بازگشت