خراش ها اغلب اوقات  نتیجه ی  استفاده از مواد خشک نشده می باشد دلیل دیگر برای وجود این نقص  حرارت زیادی است که باعث می شود رطوبت ایجاد شود 

 
خراش ها ممکن است در حین برگشت مارپیچ و عمل مکش  برای موادی که به خوبی خشک نشده  و یا رطوبت هوا ترکیب می شوند به وجود ایند 
فرورفتگی ها 
فرورفتگی ها در قطعه معمولا در نزدیکی  یا مقابل دیواره هایی از قطعه که ضخیمتر  از دیگر  دیواره ها هستند رخ می دهد فرورفتگی ها اغلب ولی نه همیشه نزدیک ریبها بر آمدگی ها با دیگر پستی و بلندی های که باعث افزایش ضخامت می شوند به وجود ایند 
راه حل ها عبارتند از 
  1. دمای ذوب را کاهش دهید 
  2. زمان اولیه تزریق را افزایش دهید 
  3. فشار پر شدن مواد یا نگهداری مواد را افزایش دهید 
  4. سرعت تزریق را تنظیم کنید 

بازگشت