نیروی همگن بر روی صفحات گیره 

در ماشین های دو صفحه ای سری  ZU
نیروی قفل گیره در زمان بسته شدن گیرد توسط 4 جک هیدرولیکی تأمین می گردد از این رو با تمرکز زدایی نیرو و اعمال نیروی یک نواخت بر روی صفحات چنان چه قالب به دلیل ابعاد بزرگ دارای خطای ساخت باشد این ضعف جبران شده که نتیجه ی ان تولید قطعه ی بهتر و افزایش طول عمر قالب خواهد بود 
افزایش بازشو قالب 
در ماشین های تزریق پلاستیک سه صفحه ای افزایش کورس باز شو قالب وابسته به طراحی مکانیزم بازو ها است و دارای حدی معین است از این رو افزایش طول بازو ها به بیش از اندازه ی استاندارد موجب اعمال تنش و شکست بازو ها می شود اما در دستگاه های تزریق پلاستیک سری ZU مطمئن ماشین تزریق پلاستیک می توان به اندازه ی طول جک های گیرد صفحات را از هم باز نمود 
کاهش فضای مورد نیاز برای استقرار دستگاه طراحی ماشین های دو صفحه ای به گونه ای است که فضای کمتری را نسبت به ماشین های سه صفحه ای با قدرت مشابه اشغال می کند 
سرعت بالای تولید استفاده از چهار جک هیدرولیکی برای جابه جایی صفحات گیره سرعت حرکت صفحات گیره را افزایش ودر نتیجه موجب کاهش سیکل تولید می گردد 
در تولید چه نوع قطعات پلاستیکی از ماشین تزریق پلاستیک دو صفحه ای استفاده می شود 
  • لوازم خانگی 
  • پالت های جابه جایی بزرگ 
  • سپر خودرو 
  • سطل های زباله ی بزرگ 
  • اتصالات حجیم پلی اتیلنی شبکه های فاضل اب 

بازگشت