نحوه دسترسی به صفحه عملکرد حرارت ها در تزریق پلاستیک

رای دسترسی به صفحه تنظیمات عملکرد حرارت ها در دستگاه تزریق پلاستیک ابتدا  از صفحه اصلی کلید  F8 سپس F3  را فشرده وصفحه عملکرد حرارت ها در دستگاه تزریق را می توان مشاهده نمود.

کلمات کلیدی: دستگاه تزریق پلاستیک تمام الکترونیک

ادامه مطلبصفحه تنظیمات آلارم ها ( مانیتور 1 )

برای دسترسی به صفحه تنظیمات آلارم ها در ماشینهای تزریق پلاستیک ابتدا از صفحه اصلی کلید F 10 سپس F 2 و F3، را فشرده و صفحه تنظیمات آلارم ها در تزریق پلاستیک می توان مشاهده نمود.

کلمات کلیدی: صفحه تنظیمات آلارم ها

ادامه مطلب

طریقه نمونه گیری در دستگاه تزریق

در این صفحه که با عنوان نمونه گیری در ماشین های تزریق پلاستیک می باشد مدت زمان ها و موقعیت های بعضی از عملکرد های دستگاه تزریق را ثبت می کند.

کلمات کلیدی: نمونه گیری در دستگاه تزریق

ادامه مطلب