تنظیمات صفحه عملکرد تزریق

صفحه عملکرد تزریق  F3
نکته برای دسترسی به صفحه عملکرد تزریق از صفحه اصلی ابتدا کلید F3 سپس کلید F5 را فشرده تا صفحه ی عملکرد تزریق را مشاهده کنیم

کلمات کلیدی: تنظیمات صفحه عملکرد تزریق

ادامه مطلب

تنظیمات صفحه موادگیری و مکش

در این صفحه و زیر مجموعه های آن اطلاعات و تنظیمات بارگیری و مکش را مشاهده می نمایید
1_ مراحل 1 تا 5 بارگیری
در این مرحله می توان به ترتیب از بالا به پایین تراکم فشار سرعت و موقعیت بارگیری را تنظیم نمود.

کلمات کلیدی: تنظیمات صفحه موادگیری و مکش

ادامه مطلب

صفحه عملکرد مواد گیری و مکش (F4)

نکته : برای دسترسی به صفحه عملکرد بارگیری و مکش از صفحه ی اصلی کلید F4 سپس F3 را فشرده و صفحه ی عملکرد های بارگیری و مکش مشاهده می گردد.

کلمات کلیدی: صفحه عملکرد مواد گیری و مکش (F4)

ادامه مطلبصفحه عملکرد پران _ F5

نکته برای دسترسی به صفحه تنظیمات پران بادی ابتدا از صفحه اصلی کلید F5 سپس کلید F4 را فشرده و صفحه عملکرد پران را می توان مشاهده نمود

کلمات کلیدی: صفحه عملکرد پران _ F5

ادامه مطلب